• زمینه فعاليت : دوره های مدیریت تغییر و تحول فردی
  • سال انجام : 1395
  • وضعیت : اتمام
مشاهده سایت
خدمات ایده پویا : تولید اپلیکیشن